هیچ سرمایه گذاری خوبتر از آن وجود ندارد. هیچ فرمول پنهان وجود ندارد. هیچ چیز غیر ممکن نیست. بسان رود که در شیب صخره سر به سنگ میزنه رونده باش امید هیچ معجزه ای ز مرده نمیباشد ، زنده باش. آنچه را که اهمیت دستیابی به اهداف خویش به دست می آورید، به اندازه آن شخصیتی که اهمیت دستیابی به اهدافتان به دست آوردن میکنید، اساسی نیست. گهگاه وقت ها شما هیچ گاه بها یک لحظه را نمی دانید، تا هنگامی که آن لحظه خاطره شود. به محض همین که خویش را درگیر عالی و بد دیگران میکنید، اذن می دهید تا بدخواهی و کینهتوزی وارد قلبتان شود. دوست داشتن به تعداد دفعات گفتن نیست؛ حسی است که می بایست بیکلام هم لمس شود. یادگیری و یاددادن هزینه دارد، ولی کودن ماندن هم هزینه دارد! من نمی توانم جهت باد را تغییر و تحول دهم، ولی من می توانم بادبان ها را به جهت رسیدن به هدفم تنظیم کنم تا من را به هدفم برسانند. ولی قدرت و انرژی خود را به جهت روش حل ها بگذارید. اجازه ندهید مشکلات تان شما را هل بدهند،بگذارید رویاهایتان شما را ساماندهی کنند. از مدیر موفقی پرسیدم: راز برد شما چه بوده است؟ علاقه و انگیزه کجاست، من فکر نمی کنم شما می توانید نادرست کنید. عشق و علاقه کیمیا است، پس به چنگش بیاورید. آرتور اَش (بازیکنِ سیاهپوست تنیس که برای نخستین بار قهرمانی انفرادی آمریکا و انگلیس را به دست آورد). و کلیه ی تفاوت های زندگی من را ایجاد کرده است. ما در دنیا زندگی خود تواناییها و نیروهای مختلفی را در اختیار داریم که به راحتی میتونیم آنان را نام ببریم. زندگی مثل راندن متن انگیزشی برد بلند یک دوچرخه است. قرار دادن یک متن پرینت شده باطن کیف پولتان هم ایده مهربانی است، هر توشه که کیف پولتان را گشوده می کنید حساس یک جمله انگیزشی خوشایند مواجه می شوید.

ایندکسر