به ادله دارا بودن ویژگی هایی مانند افت فشار کم، اقتدار مکانیکی بالا و غبار کم، در فاز های گاز استفاده می شوند. از ویژگی های آن می قدرت به اقتدار مکانیکی بالا، افت فشار قلیل و مقدار غبار قلیل اشاره کرد و از آن به جهت جذب در فاز گازی استفاده می کنند. در تصفیه آب و هوا از فیلتر کربن فعال جهت حذف بو ، طعم کهنگی و ماندگی آب و هوا استفاده می شود. به گفتهی توانایی، روند انجام شده جهت تولید کربن فعال اهمیت سه مرحلهی دارای است. همین مسئله به عامل ها فیزیکی و شیمیایی در فرآیند تولید کربن فعال بستگی دارد. تعیین مناسب ترین جور کربن فعال برای کاربردهای یگانه بستگی به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی موادی که بایستی جذب شوند دارد. همین گونه کربن فعال در ۲ فاز گاز یا این که مایع به کار گیری می شود. آشامیدنی است.هدف اهمیت به کارگیری از کربن فعال در فیلترهای پیش تصفیه دستگاه های تصفیه آب، به منظور حذف کلر از آبآشامیدنی می باشد. دکتر معالج حسین بضاعت و توان دارای اشاره به مقادیر فراوان ضایعات پوست پسته در ایران، در خصوص اهداف طرح حاضر گفت: «با توجه به اینکه ضایعات پوست پسته در ایران مضاعف است، هدف اهمیت این پژوهش، تبدیل همین مادهی به دور ریختنی به یک متاع باارزش افزودهی بالا بوده است. درکل پروسه ساخت کربن فعال به دو نصیب کلیدی یعنی کربناسیون و فعال سازی (اکتیواسیون) تقسیم بندی می شود. همین دسته توسط آسیاب های میکرونیزه (بعد از گذر از فرآیند فعال سازی) آسیاب شده و به طور معمول برای استعمال در مایعات و یا این که تصفیه گاز دودکش ها از آن به کار گیری می شود. همانطور که گفته شد، یک عدد از مهمترین کاربردهای کربن اکتیو در دستگاههای خرید زغال کربن فعال تصفیه هوا است. یکی از از ویژگیهای اصلی کربن فعال دارا بودن حفرات اهمیت اندازهی مناسب و بهینه است. در این پژوهش کربن فعال اصلی مزو حفره اصلی بعدها حفرات در حدود 8 تا 15نانومتر بوده هست درحالیکه در تحقیقات قبلی، ابعاد حفرات کمتر از 2 نانومتر گزارش شده می باشد که اصلی اعتنا به کاربرد، کربن فعال مزوحفره می تواند عملکرد مناسبتری را ارائه دهد.

ایندکسر