بازیافت حلال ها و مواد شیمیائی نیز از کاربردهای عمده کربن فعال میباشد و همینطور از همین مدل فیلتر ها در صنعت آب جهت حذف کلر آزاد و همین طور حذف کدورت و رنگ و بو می قدرت به کار گیری کرد. ۸ هستند. استدلال این مسئله مرحله ویژه، دانه بندی ذرات و افت فشار مناسب این گونه کربن در فیلتر های کربنی است. فعالیت فعالسازی سبب ساز تبارک شدن قطر حفرههایی میگردد که در حین روند کربونیزاسیون ایجاد شدهاند و همینطور باعث ساخت یک سری حفره های کوچک نیز خواهد شد لذا سبب افزایش مساحت سطح داخلی خواهد شد. که در غایت مجدد این منافذ گشوده می شوند و همینطور از طرفی افزایش دما تا ۱۰۰ سکو سانتیگراد و بیش از آن منجر سخت شدن ساختار کربن اکتیو می گردد اما از طرف دیگر سبب کاهش سکو تخلخل فرآورده خواهد شد. در حین ایجاد کربن فعال، بعضا از این منافذ فوق به وسیله ماده قیری آزاد شده در حین پروسه پیرولیز کربن اکتیو مسدود میشود که می تواند تراز فعال کربن اکتیو را اندک نماید به جهت رفع همین مشکل، مجدد کربن اکتیو تا ۸۰۰ جايگاه سانتیگراد حرارت داده می شود. توجه: این ماسک را در نواحی اطراف چشم و دهن اعمال نکنید. کربن فعال میتواند موادی مانند مواد معدنی غیر قطبی ( روغنهای معدنی، هیدروکربورهای پلی آروماتیک، کلراید)، مواد هالوژنه ( کلر، برم، فلوئور، ید)، عطر و طعم و مواد غیر قطبی محلول در آب را حذف کند. منافذ ریز در کربن اکتیو کارآیی اساسی دارند این منافذ در دمای حدود ۵۰۰ جايگاه سانتیگراد در کربن اکتیو رخ میگیرد. فعال سازی کربن فعال در مقطع دمایی1100-800 جايگاه سانتیگراد و در حضور بخار انجام می شود. به علاوه ممکن می باشد میل کردن بعضا غذاها و مصرف تنباکو و الکل در زمان تجویز این داروممنوع میباشد. از حیث فیزیکی کربن اکتیو ذرات ناخالصی را اصلی نیروی واندر والسی به دام می اندازد به همین استدلال قابلیت جذب بسیاری از مواد شیمیایی مثل الکل ها، دی اُل ها، اسید ها و بازهای حاذق و عمده مواد معدنی مثل لیتیم، سدیم، آهن، سرب، آرسنیک، فلوئور و … بلکه بدین معناست که در شکل وقوع مسمومیت در اثر جیوه، آمونیاک یا این که عنصرها و فلزات سنگین مثل سرب، کادمیم و نیکل، تناول کردن همین ماده (با امر و تجویز پزشک) می تواند اقتدار جذب بالایی داشته باشد و این مواد سمی را به خویش جذب کند. برای افرادی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در آیتم چگونگی به کار گیری از زغال فعال به انگلیسی ، شما ممکن است می توانید حساس ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر