هیدروکسید سدیم (سود سوزآور)، هیدروکسید سدیم (NaOH) یک ماده شیمیایی مناسب، قابل در اختیار گرفتن و معمول است. اکثری از همین مواد در آب قابل حل بوده و محلول های رنگی بوجود می آورند (مانند سولفات مس ، سولفات آهن و … ). درصورتیکه به محلول عناصر فلزات انتقالی، محلول سدیم هیدروکسید (سود مایع |سود سوزآور | سود کاستیک | محلول سود پرک) افزوده شود، هیدروکسید فلزات واسطه شکل می گیرد (بعنوان نمونه واکنش سود مایع حساس محلول سولفات مس منجر تشکیل رسوب هیدروکسید مس می گردد)، که این مواد در آب نامحلول هستند. همچنین فعالیت توزین این ماده شیمیایی باید به سرعت انجام شود زیرا حساس جذب رطوبت هوا وزن سدیم هیدروکسید ارتقا می بابد. سدیم هیدروکسید، در تماس حیاتی پوست می تواند سوختگی شیمیایی شدید ایجاد کند. کاربردها: سدیم هیدروکسید، به تیتر یک گشوده قوی، یکی از مواد شیمیایی صنعتی زیاد حساس بهشمار میرود. سدیم هیدروکسید (به انگلیسی: Sodium hydroxide) یا سود سوزآور (به انگلیسی: Caustic Soda) ترکیبی معدنی اصلی فرمول شیمیایی NaOH است. هیدروکسید سدیم آسان ، مناسب و مضاعف اثرگذار هست که به جهت خنثی سازی اسید های کار کشته و یا ضعیف است. سلول های جیوه،زمانی که هزینه الکتریسیته پایین باشد، از سلول های دیافراگم ارزان هیدروکسید سدیم سود سوزآور تر هستند. ولی در صورتی که از مواد شیمیایی حساس غلظت بالا استفاده شود باید اصلی توجه بیشتری در گزینه موارد ایمنی، آزمایش ها را انجام داد. سود کاستیک یا این که همان هیدروکسید سدیم (NaOH) ، به آسانی به عنوان سود سوزآور شناخته می شود ، یک ماده شیمیایی خنثی کننده قلیایی که در درمان صنعتی به طور گسترده ای آیتم استفاده قرار می گیرد. همچنین جیوه جزء‌جزء‌کردن شده هم می تواند وارد طبیعت و آب های تحت زمینی گردد که آلودگی های متعددی را در پی خواهد داشت. سدیم هیدروکسید به شدت در آب انحلال پذیر بوده و به راحتی رطوبت و کربن دی اکسید موجود در هوا را جذب می کند. ، جمع های آبی رنگی تشکیل می شود. Na) و آنیون هیدروکسید (-OH) تشکیل شده است. بسیاری از غیر فلزات نیز حساس هیدروکسید سدیم واکنش دیتا و نمک تشکیل می دهند. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها زیاد اکثر در آیتم سدیم هیدروکسید یک دهم مولار لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.

ایندکسر