در صدر اسلام مهریه از گزیده از اموال موجود مرد پرداخت میشد. 1- هرگاه مهر در عقد گزینش نشده باشد و قبل از تراضی بر مهر مشخص و معلوم در بین زوجین نزدیکی واقع شود. 2- هرگاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد اما قبل از تراضی زوجین بر مهر نزدیکی واقع شود. در صورتی شخصی ( محکوم مقابل – در اینجا منظور مرد می باشد ) محکوم به پرداخت وجه یا مالی به شخص شود ( محکوم له- در اینجا مراد زن می باشد ) و محکوم علیه از پرداخت دین خویش امتناع کند محکوم له می تواند اموال محکوم درمقابل را به اجرای احکام جهت توقیف و فروش معرفی کند و اجرای احکام با طی کردن مقررات مزایده و فروش از وجوه حاصل از فروش ، طلب محکوله را پرداخت می کند . به محض وقوع عقد نکاح، زن صاحب مهریه می شود و همین اختیار را دارد که هر مدل تصرفی که بخواهد در آن بنماید. و به طور ویژه انواع دعاوی ملکی، املاک و اراضی در مشهد مبادرت می ورزد. از لحاظ نماینده قانونی مهریه در مشهد در صورتی مهریه زن اکنون باشد ( عندالمطالبه) زوجه می تواند تا زمانی که مهریه به وی تسلیم یا این که پرداخت نشده میباشد از ایفای وظایف و تمکین مختص و عام در مقابل زوجه جلوگیری نماید و این امتناع از تمکین حق نفقه وی را از دربین نمی پیروزی همین حق را حق حبس گویند از طرف دیگر درصورتیکه زن قبل از دریافت مهریه حتی به جهت یک توشه از مرد تمکین کند و در بستر او بخوابد به نسبت دادن ماده 1086 قانون دولتی حق حبس او ساقط می گردد.لازم به ذکر می باشد اعسار و تقسیط مهریه هیچ دسته تاثیری در اسقاط حق حبس زوجه ندارد. در همین شرایط هم وکیل مهریه باید سعی کند دربین طرفین به هر ترتیبی که وجود دارااست توافقی ایجاد کند. در غیر همین صورت می بایست تا دوران دارا شدن زوج و یا این که اثبات مجدد قدرت مالی زوج برای پرداخت مهریه، منتظر بماند. به جهت چک کردن بها روز مقدار مهریهای که در سالیان قبلی انتخاب شده بایستی از شاخصی (شاخص کل بهای کالاها و سرویس ها مصرفی در بخشها شهری ایران) که هر ساله از سوی خزانه مرکزی منتشر میگردد به کار گیری کرد. 2- در صورتی که طلاق قبل از ارتباط زناشویی واقعه بیفتد، زن صرفا مستحق نصف مهریه خواهد بود. اما در مهریه عندالاستطاعه زن می تواند مهریه را مطالبه نماید ولی وصول مهریه عندالاستطاعه در صورتی هست که زن اموالی به غیر از مستثنیات آیین را به دادگاه یا اجرای ثبت به جهت توقیف معرفی کند تا مهریه از ان اموال وصول شود . چنانچه مهریه عندالمطالبه باشد به محض عقد، زن صاحب و مالک مهر است و هر روزگار که بخواهد می تواند مهریه خود را از شوهرش طلب کند اما در صورتی که مهریه عند الاستطاعه باشد، زمانه پرداخت مهریه وقتی می باشد که زوج بضاعت و استطاعت پرداخت مهریه را داشته باشد یعنی پرداخت آن منوط به استطاعت مالی زوج است. در اینجا اکثر به بررسی وب تارنما وکیل مهریه ظاهر.

ایندکسر