هر طرح در سطح برنامهریزی كوتاهمدت یا اجرایی توسط واحدهای ستادی یا این که سطح های مدیر میانی نظام اجرایی كشور به گروه كارها و عملیاتی كه آن را پروژه (Project) مینامند ، تبدیل و تقسیم می گردد . در زبانهای گوناگون و حتی در سازمانهای متفاوت هر كشور در گزینه واژههای برنامه ، طرح یا پروژه ، اختلافات لغوی ، معنایی و قانونی وجود دارااست ؛ از همین رو چهارچوب آن‌ها روشن و آشكار نیست و گاه به جای یكدیگر هم به کارگیری میشوند . علاوه بر این، به هر چیزی که سبب اتلاف وقت یا این که منابع بشود هم پروژه دانشجویی طراحی وب سایت دارای html مودا گفته میشود. درخواست به جهت تغییر‌و تحول محدوده میتواند به دلایل مختلف باشد؛ برای مثال نادرست در برآورد محدوده پروژه یا اتفاقات پیشبینی نشده در گوشه و کنار ممکن میباشد اساس تغییر تحول محدوده پروژه باشند. درصورتیکه شرکتی پروژه بزرگی را از دست بدهد، ممکن میباشد اثرات مخربی به جهت آتی شرکت داشته باشد. این تغییر‌و تحول ممکن می باشد به التماس انجامدهنده پروژه یا یکی از ذینفعان باشد و اضطراری هست طبق توافق، محدوده جدیدی برای پروژه گزینش گردد. می تونیم به همین فعالیتهای ریزشده، زمان، منابع اضطراری (اعم از پول، منابع انسانی و تکنولوژی) و فرد انجامدهنده را اختصاص دهیم (ستونهای سمت چپ جدول). در ادامه همین مطلب از PMPiran به بررسی همین سه مدل میپردازیم. پروسه برنامهریزی ، تعیین توالی و توازی فعالیتهای اضطراری برای اجرای یك پروژه اساسی در لحاظ گرفتن روزگار مورد نیاز برای اجرای هر عمل و كیفیت گزینش شده به جهت آن عمل میباشد . پس از اینكه برنامهها در تراز برنامهریزی بلندمدت معین گردیدند ، هر برنامه در تراز برنامهریزی میانمدت یا تاكتیكی بوسیله رئیس طراز اولیه یا سیستم اجرایی كشور به مجموعهای از طرحها (Program) یا این که برنامههای اجرایی تفكیك می گردد كه شامل مجموعهای از تصمیمات مقطعی یا اجرایی میباشند كه کاسه پنج تا قریه سال آینده باید اجرا و به نتیجه ها انجام پروژه دانشجویی قم موردنظر برسند . آرمانها و هدف ها تعیینشده حكومت در سطح برنامهریزی بلندمدت یا این که استراتژیك ، برنامه (Plan)نامیده می‌گردد كه این برنامهها اساسی هدف ها كیفی هستند . نظیر برنامه گسترش صنایع شیمیایی ، برنامه بسط شبكه راههای كشوری ؛ دستیابی به همین اهداف و آرمانها در یك مسافت هنگامی بلندمدت كه معمولا بین قریه تا بیستوپنج سال می باشد ، امكانپذیر هست . تهیه و تنظیم فهرست فعالیتهایی كه برای دستیابی به اهداف پروژه لازمالاجرا میباشند .

ایندکسر