شما دارای به کار گیری از کود سولوپتاس علاوه بر مزایای جذب پتاسیم به وسیله گیاه، از فواید بی نظیر گوگرد در ارتقا مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماری ها و تنش های محیطی بهره خواهید برد. وجود آفت زیاد بر روی شاخ و برگ ها یکی دیگر از نشانه های کاهش میزان پتاسیم می باشد. در عوض کلرید پتاسیم که به طور گسترده ای به عنوان یک ماده معدنی در دسترس هست اهمیت اسید سولفوریک واکنش دیتا و سولفات پتاسیم و کلرید هیدروژن ساخت می کند که یک جنس جانبی اسید کلریدریک می دهد. بسته به گونه مواد نخستین قابل به کارگیری ، نحوه های پردازش مشابهی در بسیاری از نقاط جهان به جهت تولید کود سولفات پتاسیم به کار گیری می شود. اگر‌چه در مملکت ما به جهت تامین سولفات پتاسیم خالص گزینه نیاز کشاورزان، سولفات پتاسیم صنعتی را خالص سازی می کنند. در جایی که نرخ بالایی از K₂SO₄ مورد نیاز هست مهندسین کشاورزی به طور معمول استفاده از این کود را در دوزهای مختلف سفارش می کنند. کلرید پتاسیم اصلی مقدار فراوان پتاسیم (62%-60%) میباشد، دارای همین هم اکنون مصرف مضاعف کلرید پتاسیم در مواقعی که به مقدار متعددی پتاسیم نیاز است چندان مناسب نیست، از مزایای آن میتوان به ارزانتر بودن نسبت به دیگر کودهای پتاسه، محلول بودن آن و سهولت به کارگیری اشاره کرد. غلظت پتاسیم برگ در تنش شوری فرآیند بالا به پایین نشان بخشید و اساسی ارتقا غلظت سدیم کلرید تا 100 میلیمولار، یون پتاسیم به کمترین غلظت رسید (جدول 7). با مصرف کود پتاسیم سولفات (5/1 درصد) و بهدنبالآن، افزایش غلظت این یون در شیرة سلولی همانطورکه انتظار می‌رفت غلظت پتاسیم برگ تاکها ارتقاء یافت. در آویشن (Mosleh Arani et al., 2018)، توتفرنگی (Turhan and Eris, 2004) و انگور (Fozouni et al., 2012; Doulati Baneh et al., 2013) اعمال تنش شوری محتوای پرولین را در برگ نهالها ارتقاء داد که تأییدی بر نتیجه های پژوهش حاضر است. Apel, K. and Hirt, H. 2004. Reactive oxygen species, ساختار پتاسیم پرسولفات oxidative stress and signal transduction. Beers, R. F. and Sizer, I. W. 1952. Aspectrophotometric method for measuring the of hydrogen peroxide, catalase. Association for the improvement in production, and utilization of Banana (AIPUB), National Research Center on Banana (NCRB). 2nd edition, publishers: Zinc Association (IZA) and International Fertilizer Industry. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب وب سایت چگالی سولفات پتاسیم.

ایندکسر