به عبارت دیگر به هیچ وجه بانک حق ندارد که یک بنگاه تولیدی فعال را تعطیل کند. واحد تولیدی باید به ایجاد خودش ادامه دهد و استمرار داشته باشد. نحوه قرارگیری و منافذ داخلی قطعات می بایست به نحوی باشد که محلول های شستشو و مذاب روی کار کشته باشد در کل نواحی ورق اهن کرکره قطعه جریان یابد. لذا دعوا عدم بنگاه داری بانکها به عنوان یک مسئله مهم در قانون چشم شده و ما نیز معتقدیم که بانکها نباید بنگاهداری کنند. وی بیشتر کرد: مسئله بعدی این می باشد که بانکها از دولت طلبکار بودند و دولت به جای پول به آنان بنگاه میداد، بنابراین یک عدد دیگر از عوارض بنگاهداری بانکها ناشی از اموالی می باشد که دولت به آنها ذیل تیتر رد دیون واگذار کرده است، ولی در یک دورههایی هم که نرخ سود پایینتر از نرخ تورم بود، بانکها برای جبران هزینهها گوشه ای از سرمایه را در سرمایهگذاری هم استعمال کردند که این مورد ها به اسبابی بدل شده که بانکها، بنگاهدار شوند. وی افزود: زنجیره تامین به این معناست که به جای اینکه یک‌سری بنگاه از بانک عامل، سرمایه در گردش اخذ نمایند میتوانند حیاتی به کارگیری از زنجیره تامین، تامین مالی شوند. مدیر کل خزانه مرکزی خاطرنشان کرد: منابع سیستم بانکی محدود می باشد و بایستی از ابزارهای اعتباری هم به جای ابزارهای نقدی استعمال کنیم؛ در این حوزه اخیرا در خزانه مرکزی راهبرد زنجیره تامین را بیان کردیم که میتواند نقص‌ سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را حل کند. مصوبات شورای فقاهتی به رخ چکلیست هایی تنظیم می شود که هم پرسنل آنالیز خزانه مرکزی باید بر آن چک کردن کنند و نیز مشاوران فقهی بانکها -که می بایست از دست‌کم های اضطراری برخوردار باشند و عضو کمیته رعایت قوانین و مقررات خزانه هم خواهند بود- می بایست این چکلیست ها را تکمیل کرده و به رخ دوره ای به بانک مرکزی اعلام نمایند که وضعیت خزانه در حوزه اجرای بانکداری اسلامی چطور است. سطح فولاد می بایست به طور کامل از این الودگی ها زدوده گردد تا مذاب بر روی قوی گردد دارای فولاد بطور تمام واکنش دهد . اگر چه در گذشته نرخ ها پایین بود و به مرور همین نرخ ها تصحیح شد و در عاقبت دیگر قابلیت و امکان اینکه حساس نرخ های خیلی زیر تسهیلات اخذ نمایند وجود ندارد. در مرزوبوم اهمیت ۳۰ بانک و موسسه هستیم، اهمیت تک تک آنها جلسه خوا‌هیم داشت و صورتجلسه میگیریم و برنامه زمانبندی مشخص و معلوم میکنیم، ماه به ماه هم آنها را در دست گرفتن خوا هیم کرد. لذا همین راهبرد در شورای پول و دارای تصویب خواهد شد و به بنگاههای تولیدی ورق آهن حلب امداد خواهد کرد.

ایندکسر