در این دوره، زبان، مهارتهای اجتماعی ـ رمانتیک و ادراکی اساسی نقش کودکی لیلی در قورباغه سرعت پرورش میکند. هر چه نقش پدر و مادر کمرنگ خیس می شود نقش دیگران بخش اعظم می شود نکته مهمی است که فدایی به آن اشاره و خاطرنشان کرد: همانطور که نوباوه از خانواده به جامعه پهناور خیس یعنی اجتماع پا می گذارد همین رهبران اخلاقی جامعه هستند که مربی او قرار می گیرند و به رخ مستقیم یا غیر مستقیم هادی او خواهند بود؛ به تیتر نمونه برای یک پسر، رفتارهای یک فوتبالیست ممکن می باشد سرمشق قرار گیرد بدین ترتیب در صورتی که ورزشکاران مطرح رفتارهای مناسب داشته باشند به طور حتم بر روی طفل و نوجوان نیز اثر گذاری می گذارند. بر پایهی برآوردها، مغز طفل در هر ثانیه، هزار پیوندِ عصبی میسازد. رویش مهارتهای شناختی، تندرست عاطفی، تندرست جسمی و روانی در همین سالها، پایههای اهمیت موفقیت در بزرگسالی را سازه میکند. بر شالوده یافتههای تازه، شتاب همین پیوندسازی، تا یک میلیون لینک و پیوند در ثانیه نیز میتواند برسد. آن‌گاه مضمون‌ و اصلی بازی در کودکی را ابلاغ می کنیم و بررسی می کنیم چرا تدریس حیاتی بازی، موجب یادگیری استوار و رویش همهجانبهی نوباوه میشود؛ همینطور به موانعی که ممکن هست زمان اجرای راهکارهای آموزش حساس بازی، اهمیت آن‌ها روبهرو شویم، توجه می‌کنیم و چشماندازی از تدریس کودکمحور و برنامههای آموزشی بازیمحور ارائه میدهیم. حوزه و هدف: نگرش والدین بر شکلدهی رفتارهای کودکان و هم سوء خلق و خوی اهمیت نوپا تأثیر مهمی دارد. کارایی به جهت توسعه و گسترش و گنجاندن خدمات آموزشی بازیمحور در سیستمهای آموزشی، در جهان عمده شده است؛ اما همین تلاشها خطراتی هم به یار داراست زیرا ممکن هست برنامههای این خدمات، مناسب نیازها و علایق کودکان نباشد. دسترسی به آموزش باکیفیت در دوره پیشدبستانی، استراتژی مهمی به جهت بهبود یادگیری و تدریس در مقطع دبستان و بیانگر عملکرد سیستمهای آموزشی است. نتیجهگیری: بدین ترتیب تدوین و طراحی برنامه­های پیشگیرانه و آموزشی حساس در حیث گرفتن این متغیرها جهت کاهش مشکلات رفتاری کودکان لازم به لحاظ می­رسد. 34) هارت، راجر (1380) مشارکت کودکان و نوجوانان، ترجمه فرید طاهری، تهران: انتشارات دفتر کار پژوهشهای فرهنگی دارای همکاری یونیسف.

ایندکسر