نشان دادن موضوعی که امری غیر قابل انکار است و هیچ راهی برای بهبود آن وجود ندارد کاری عبث و بیرون از رسالهی سینمایی می باشد که ما سراغ داریم. این مفاهیم در همین فیلم به جهت مرز و بوم ایران، نه تنها چاره ساز وجود ندارد بلکه امری دستمالی شده و غیر قابل انکار و حتی از واقعیت به به دور است. در ایران، همانطور که به جهت فیلم دلاور اصغر فرهادی آستینها بالا میرود، هر میزان از لطفی که به بدهکاران زندانی اعطا میشود، به هوی و هوس شخصی طلبکاران آن‌ها بستگی دارد. فرهادی همین مسئله را با بالا و زیر نمودن و بازی دارای زوایای متفاوت همین مسئله، توانسته می باشد تغییرات ناپایدار خلق و خوی و رفتار بشر را در جامعه اکنون حاضر، اشتباهاتی که رحیم مرتکب می‌شود و تضاد درونی و بیرونی او را توصیف کند. تصوری که عمدتاً به عامل بیواسطگی اطلاعات، اجازه نمیدهد جامعه کلیدی لنگر انداختن خویش در تنفر و ماندگاری آرمانها و اعمال پیش برود. البته فرهادی احتمال دارد شخصیتی در بین این دو خلق کرده باشد، زیرا چنانچه او نیت خیر داشت، چرا کیف را به پلیس تحویل نداد تا صاحبش را پیدا نماید و خودش شخصاً اقدام کرد؟ ولی حیاتی وجود بازی کلیشهای امیر جدیدی و منسجم نبودن ساختار روایت به هوای اصغر فرهادی بودن، داستانی اخلاقی اما ابتر را خوا‌هیم دید. گزارش لایف وب از عکس العمل کاربران توییتری به فیلم اصغر فرهادی به نکته ها مثبت و منفی از دید تماشاگران اختصاص دارد؛ نکاتی که از دل کانال اجتماعی توییتر و حیث افراد فعال در این شبکه اجتماعی بیرون کشیده شده و می تواند نظری مردمی و کلی درباره فیلم را به ما نشان دهد. فیلم قهرمان از حیث اخلاقی و دراماتیک پیچیده ترین فیلم او پس از آن اصغر فرهادی دلاور حامد بهداد شاهکار می تواند باشد. این منتقد سینما افزود: از پلان اولیه زمانی آدم از زندان بیرون میآید، اصلا شاهکار میباشد به حیث اصغر فرهادی قهرمان قهرمان» ساخته من. به نظر می رسد این سادگی صادقانه نیازی به تصویر کشیدن ندارد. فرهادی اضطراری بود به جای نشان دادن این تصاویر و مطرح نمودن مفاهیمی اینچنینی به عمق مسائل و راهکارهایی جهت قبول کردن و در عاقبت به ادب وصال فارغ از افسرده شدن میپرداخت.

ایندکسر