همین نظریه از قدیمی­ترین نظریه­ها در باب سفر می­باشد. از روش علم آموزی در این کشور قابلیت تحصیل در دانشگاههای برتر انگلیس به جهت افراد فراهم میشود. بر مبنا مفروضات این نظریه، الف: عوامل گیرایی یا این که بر انگیزنده شامل دست اندرکاران اقتصادی: گسترش اقتصادی، درخواست‌کردن به جهت نیروی کار، امنیت سرمایه و تسهیلات اساسی ساختار پائین. هر ساله بر مبنا معیارهایی در راستای میزان مرغوب بودن زندگی در زمینههایی اساسی مانند رفاه و پیشرفت، امنیت و آرامش، حالت اشتغال و قدرت اقتصادی، آزادی و حقوق و دستمزد بشر، شاخص گسترش انسانی، شاخص سطح زندگی، چشماندازهای اقتصادی، نرخ بیکاری، میزان استقبال جامعه از قشر مهاجر و عدم وجود تبعیض نژادی، مرحله علم آموزی و کیفیت نظام آموزشی، حالت اخذ اقامت دایم و مرتبه شهروندی و دهها معیار دیگر، کشورها سنجیده شده و لیستی از بهترین کشورهای مناسب هجرت در دنیا چک و اعلام میشوند. در حالی­که کشورهای اساسی انحصار نیروی کار نسبت به سرمایه (سرمایة بیشتری درمقایسه حیاتی نیروی فعالیت دارند.) دستمزدهای بالاتری در بازار فعالیت دارند. گونه نظری گرایش به مسافرت در این پژوهش بر مبنای ترکیب نظریه گیرایی و دافعه لی و نظریه جهانی شدن و گرایش آلپورت سازه شده است. محقق در این طریق ، یک راه قیاسی را دنبال می­کند. پریا نایبیان گفته: سلام محمد عزیز ممنون از همراهی شما اهمیت خونواده گوتوتیآر، دوست عزیز برای علم آموزی در این مرز و بوم نیاز به ارائه تمکن مالی بالا خواهید داشت. 1996) سه جور واکنش شخصی نسبت به یک پدیده را ذکر کرده اند. کارداران سیاسی: تعصب سیاسی، مدل ایدئولوژی، استبداد و عدم ثبات سیاسی(فقدان آزادی). به نظر می­رسد تمایل جوانان به هجرت حساس عوامل آموزشی میهن ارتباط معناداری دارد. کارداران ناگهانی مثل جنگ، آزار و اذیت و شکنجه .(Moghaddas, gsi مهاجرت 2003: 5)بنا براین بر اساس نظریه اورت لی دست اندرکاران مؤثر بر گرایش به مهاجرت به خارج از مرز و بوم را می توان در چارچوب های تحت آیتم باز‌نگری قرار داد. عامل ها برانگیزنده سفر : شامل اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، سیاسی و آموزشی مملکت می­باشد.- به همین ترتیب که چناچه نارضایتی از هر یک از همین عامل ها در باطن میهن اکثر باشد، سبب شده که شخص نمونه آن را گزینش کند وآن را برهان برانگیزنده مسافرت خویش ابلاغ کند- که هر کدام از طریق یکسری گویه اندازهگیری شدهاست. این مورد قضیه به افزایش نرخ هجرت کمک شایانی کرد. لیلا گفته: سلام من میخواهم از شیوه ازدواج وارد خاک اسپانیا نحس و اقامت بگیرم چگونه میشه ب این حیاتی دست پیدا کرد چه وبسایت هایی معرفی میکنین ؟ آن ها معتقد میباشند که همین سه مورد به طور نزدیکی کلیدی نیز رابطه دارند(ظهیری نیا، 1383: 62-56). چارچوب نظری آلپورت حساس یک جور سه منتخب دانش، گرایش و کردار فعالیت میکند. در پژوهش حاضر برای اندازهگیری گرایش به مهاجرت از پرسشنامه ای اهمیت 35 گویه در قالب طیف لیکرت استعمال شده است.

ایندکسر