شیر فشار شکن کالاوال از لحاظ عملکرد اشکال مختلفی دارد، از دارای ترین انواع این فرآورده مربوط به شیر فشارشکن مستقیم است که اصلی کارکرد راحتی و مناسبی می باشد. شیر فشار شکن کالاوال به جهت انجام عملکرد به نیروی خارجی بالایی نیازی ندارند. اهمیت کارگزاشتن شیر فشار شکن از آسیب های فشار بالا خودداری می شود و مصرف آب کاهش می باید. نصب شیرهای گزینه حیث از جراحت های مربوط به سطح فشار بالا پرهیز کرده و در مصرف آب صرفه جویی می شود زیرا در همین مورد ها مصرف آب کمتر می یابد. به کارگیری از این شیر در زمینه های مختلف باعث می شوند که هزینه های مربوط به خرید کردن تجهیزات گران کاهش یابد و برای بهره برداری از خطوط انتقال از این جنس مجهز و مناسب به کار می رود. این محصول در مدل ها و سایزهای متفاوتی وجود دارد، بر مبنا گوشه و کنار گزینه لحاظ از سایزهای ریز و پهناور این فرآورده به کار می رود. شیر فشارشکن از نظر سیال ادله ، اهمیت مدل های متفاوتی است، شیر هیدرولیکی در راستا خودروسازی کاربرد متعددی دارااست همچنین در صنعت های سیمان و فولاد از شیر هیدرولیکی استفاده می شود، تهیه و تنظیم نمودن جریان سیال از حساس ترین خصوصیت های این شیر است. اساسی این فعالیت ساده، فشار ورودی 8Bar به ترازو 5Bar کاهش مییابد و آب خروجی از شیر اهمیت فشار 3Bar خواهد بود. نیروی فشار آب که در تصویر تحت با فلش سبز رنگ مشخص شده فنر را به سمت بالا رانده و نیروی فنر که اهمیت نشانه گر قرمز رنگ مشخص و معلوم شده همواره فنر را بسمت زیر می راند، در نتیجه همین کارایی هر دو نیرو یکدیگر را خنثی کرده و فشار پایداری در خروجی خوا‌هیم داشت. در شیرهای پایلوت دار ساختار خاصی مشاهده می شود، از با ترین اجزای این شیر ، فنر تهیه ، شیر هدایتگر ، دیافراگم اهمیت و دیافراگم کمکی است. در قسمت کنترل و پایلوت عموماً یک صافی وجود دارد. شیرهای پایلوت دار پیستونی نیز دارای متریال مرتبه یک ساخته می شوند و در تولید همین متاع از مواد قابل قبولی به عمل می رود که کیفیت متاع را ارتقا می دهد. به ازای هر قریه متر اختلاف ارتفاع، حدودا یک توشه یا یک اتمسفر فشار ساخت میشود. در رخ افزایش فشار در پاییندست (به علت کمتر برداشت) نسبت به فشار تنظیمی پایلوت مقدار گشودگی پایلوت کاهش پیدا کرده، فشار روی دیافراگم ارتقاء یافته، موجب بسته شدن شیر مهم و در سرانجام کاهش فشار نصیب خروجی شیر تا حد تنظیمی میشود. در اینجا اکثر به تحلیل وب سایت شیر فشار شکن استیل.

ایندکسر