شیرهای در دست گرفتن جریان: در این شیرها میتوان حجم روغن موجود در سیستم را در دست گرفتن کرد و دبی سیال را تغییر و تحول داد. شیرهای منش دهنده: همین شیرها به جهت باز و بسته کردن مسیر سیال به عمل میروند. شیر هیدرولیک به منظور در دست گرفتن سیال در سیستمهای هیدرولیکی به فعالیت میرود. برای اینکه سیستمهای هیدرولیک بتوانند اقتدار هیدرولیک را جابهجا کنند، به حضور سیالات و مایعات مختلف مشخصات یونیت هیدرولیک نیاز خواهد بود. اعتنا داشته باشید که هم لیتراژ پمپ و نیز بیشینه فشار کاری سیستم در گزینش اقتدار الکتروموتور موثر است. عمدتا برای تامین اقتدار از موتورهای تک فاز تا ۲.۲ کیلووات و سه فاز تا توان ۱۶۰ کیلووات استفاده میشود. علاوه بر آن، به منظور مراقبت فشار سیال نیز بایستی از شیرهای هیدرولیک در این بخش استفاده نمود. این یونیتها به صورت پیوسته میتوانند جهت جریان سیال، دبی گزینه نیاز و فشار سیال را کنترل کرده و مقادیر گزینه نیاز را تأمین کنند. همین تیم هیدرولیک نسبتاً در کل صنایع مرزوبوم کاربرد دارد. منشا تغذیه: در مرجع تغذیه یک پمپ وجود دارااست که روغن یا سیال را به داخل سیستم وارد میکند. سیلندرها: اصلیترین بخش یک سیستم هیدرولیک، سیلندرهای آن میباشند که وظیفه آنان تبدیل نمودن فشارهای هیدرولیکی ناشی از سیال به نیروی مکانیکی است. هر سیستم هیدرولیکی مجموعه ای از ادوات هیدرولیکی شامل مخزن، پمپ هیدرولیک، شیرهای هیدرولیک، فیلترها ،خطوط انتقال (شیلنگ و لوله)، اتصالات، نشانگرها می باشد که در مجموع یک واحد تمام به اسم یونیت هیدرولیک را تشکیل می دهند که در کنار ادوات الکترونیکی ابزار دقیق ، خروجی یا خروجی های گزینه حیث سیستم هیدرولیک به این معنی که حرکت در اختیار گرفتن شده عملگرهای هیدرولیکی را فراهم می کنند ،که سرانجام کارایی هماهنگ و ظریف ادوات هیدرولیکی می باشد. به طور معمول به زمان تعویض پمپ از یک شیر به جهت انقطاع تام مدار خط مکش به کارگیری می شود . در همین مسیر شیرآلات کنترل فشار به جهت حفاظت از پمپ و سیستم هیدرولیک و شیرآلات در دست گرفتن دبی به جهت کمتر حجم سیال گزینه استعمال قرار میگیرند. نحوهی فعالیت همین پمپها به گونهای است که جریان با فشار ناچیز را از مخزن سیال گرفته و به جریال پرفشار در سیستم تبدیل میکند.

ایندکسر