اصلی ماهیت کاربرد شیرهای فشارشکن آشنا شدیم. کلیه قطعات چدنی به وسیله رنگ اپوکسی پودری آبی (RAL 5005, قیمت شیر فشار شکن هیدرولیک RAL 5015) به نحوه الکترواستاتیکی و دارای ضخامت ۲۵۰ میکرون پوشش دیتا می شوند. هرگاه فشار سیال در گیر افت شده تا جایی که به فشار بخار نزدیک شود سیال در به عبارتی اکنون به جوش در می آید. این شیر حساس یک دیافراگم پهناور بوده که وظیفه بکار انداختن شیر را داراست و کار کشته میباشد نوسانات کاهش فشار را در زمانه کنترل جریان، به دست‌کم برساند. شایان ذکر هست که اساسی کارگزاری ولو فشارشکن، علاوه بر کاهش هزینه نگهداری تجهیزات و دوری از فرسایش و اصطکاک اجزای داخلی سیستم، عمر اثرگذار سیستم هم ارتقا پیدا می کند. وظیفه دارای شیرهای فشارشکن هیدرولیکی، تهیه جریان سیال در یک سیستم می باشد. در صورتی که وضعیت به گونه ای تغییر تحول نماید که سبب شود فشار در یک سیستم تا تراز خطرناکی افزایش یابد، شیر فشارشکن میتواند صرفا وسیلهای باشد که از آسیب فاجعه بار خودداری کند.بهرهگیری از انواع شیر های فشار شکن اهمیت کمتر فشارهای ناخواسته در کانال به میزان زیادی از هدر رفتن سیال و یا انرژی خودداری خواهد کرد و میتواند بسیاری از هزینههای انتقال را کاهش دهد. 3- ساختمان بی آلایش همین دست از شیرها موجب میشود که هزینه تعمیر و محافظت از آنان هم بهمراتب کمتر پیدا نماید و نیاز به نگهداری متعددی نداشته باشد. بی تردید برای شما هم جذاب است که اهمیت نحوه کارکرد و اجزا همین شیرها آشنا شوید. شیرهای فشارشکن از یک مانومتر یا این که فشارسنج هیدورلیکی به جهت اندازهگیری فشار جریان سیال عبوری برخوردار است. و در وضعیت دیگر، مصرف کننده ها، روی آب منزل یا این که محل مصرفشان، یک شیر فشار شکن کارگزاشتن میکنند. 6- فرقی نمیکند که سیال عبوری از خطوط لوله مایع هستند یا گاز (و یا اینکه در چه دمایی هستند)؛ در هر شرایط می توان از همین شیرها به جهت کنترل فشار آن ها استعمال کرد. همینطور پیش از نصب همین شیرها در خط لوله بایستی عملیات هواگیری بهطور تام انجام شود تا داخل لولهها بهطور تام تخلیه گردد. کنترل فشار موجب می‌گردد که ایمنی دستگاهها و ادوات بهطور تمام تضمین شود. غالباً، این نوع شیر صنعتی، در تاسیساتی که فشار و جریان سیال از مقدار مجاز تعیین شده بیشتر بوده، مورد استفاده قرار می گیرد. درصورتیکه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد فشار شکن مدولار هیدرولیک بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر