ج.مجمع عمومی عادی که اموره متداول شرکت بر عهده انهاست. کمپانی های سهامی توسط ی چندین از سهامداران که به انها تیتر هیئت مدیره را داده اند اداره می شود که تصمیم گیری و کارهای اجرایی بر عهده انهاست. اداره جلسات مجامع توسط یک مدیریت دو ناظر که از در میان سهامداران هستند ویک منشی انجام میشود,صورت جلسه می تواند بوسیله منشی تایپ شده وبه امضا هیئت رئیسه میرسد. ثبت طرح صنعتی : یکی از تخصصهای ما تصویب طرح های صنعتی و ایده و اختراع می باشد. دفتر شعبه : به کارگیری از دفتر کار شعبه برای توسعه و گسترش دامنه جغرافیایی کمپانی های تجاری ثبت شده می باشد. بخش اعظمی مواقع پیش آمده که کسانی برای انجام کار های اقتصادی حساس بعضا اشخاص سهم دار می شوند و پس از مدتی همین شراکت به هم خورده و بعضا افراد متضرر می شوند، البته درصورتیکه عمل شرکا در قالب شرکت باشد، قراردادهای قانونی و قانونی میان افراد انعقاد می شود و هیچ یک از افراد در شکل پیدایش خلل نمی توانند، اظهار بی اطلاعی نمایند و کلیه متناسب اهمیت مسئولیت و سرمایه ی خویش در سود و ضرروزیان سهیم خواهند ثبت شرکت کیش بود. پس از ازسال مدارک اگر صورتجلسه فرستاده شده مهم نقصی باشد، برای شما بیان برطرف کردن نقص ارسال می شود که می بایست نقص وارد شده را مرتفع فرمایید . 3. تعیین مورد قضیه مهم فعالیت شرکت در همین سطح می بایست توجه فرمائید که بعضی از موضوعات فعالیت نیاز به دریافت جواز دارند. تقسیم سود در موسسه ها تضامنی به این شکل است که اهمیت دقت به مقدار سهمی که دارند سود تعلق می گیرد اما درصورتیکه کمپانی زیان کرده باشند انها تا جبران ضرر نباید از سود استعمال کنند. 10- ارائه اقرار طومار بازرس یا بازرسان در نوشته صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی کلیدی مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل کمپانی به طور موظفی دستمزد اخذ نمی دارند .در رخ کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح بخشی از ضابطه تجارت خواهد بود. 9- ارائه اقرارنامه در نوشته صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اورجینال 141 ضابطه اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت رسمی موضوع مواد 111 و 126 ضابطه تجارت به جهت آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد . درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها دوچندان بخش اعظم در آیتم ثبت کمپانی تجاری لطفا به تماشا از وب سایت ما.

ایندکسر