وحسن انها به قابـل انـدازه گيـري بـودن وتغييرميـزان فلـوي انهاست كه اصلی تغييردادن كورس پلانجرعملي مي شود. از آنجـائي كـه مقـدار حركـت قابـل دستيابي ديافراگم محدود میباشد و به طور قابل ملاحظه اي قطران كمتر از قطر ديـافراگم پمـپ اسـت ، حـداكثر ظرفيت پمپ ( اصلی قطر ديافراگم اثبات ) عملآ به حداكثر شتاب رفت و بازگشت ديافراگم كه معمولآ كم اسـت بستگي خواهد داشت. در پمپ هاي تبارک به طور معمول اين صافي ها را كه قابل تعويض مي باشند باطن گودالي كه Suction Well ناميده مي شود قرار مي دهند. در ساختمان اين پمپ ها شيرهاي ورودي و خروجـي كـه معمـولآاز نـوع Valve Ball ساده و يا شيرهاي مخروطي (با سوزن مخروطي) هست بكاررفته است كه البته براي پمپهاي بزرگ شـيرهاي ديسكي مطلوب خیس است. است مسائلي كه سبب كاويتاسيون مي شوند: ١-افت فشاربيش از حد در نصیب ورودي پمپ به دليل گرفتگي صافي و لوله هـا و… ۳-ازسرويس خارج نمودن دستگاه گرداننده چك هاي روتين پمپ هاي رفت وبرگشتي ۱-چك كردن فشارهاي ورودي وخروجي. مقدمات اضطراری براي رویکرد اندازي پمپ هاي رفت وبرگشتي ۱-چك كردن سطح روغن باطن محفظه روغن. ۵ -بستن تدريجي ولومسيركنارگذر(درصورتي كه ولوخروجي بازباشد( فرایند ازسرويس بیرون كردن پمپ هاي رفت وبرگشتي ۱ -بازكردن تدريجي مسيركنارگذر. پروسه منش اندازي پمپ هاي رفت وبرگشتي براي روش اندازي اين جور پمپ ها مراحل زير بايدانجام شود: ۱-بازنمودن مسيركنارگذر. ٥-تغيير مايع پمپ شونده به دليل تغييرات شرايط عملياتي (پمپاژ مايعات سبك تر) وظايف اصلي ياتاقان ها شامل ۱ -كنترل كردن وجذب وانتقال نيروهاي شعاعي ۲ -كنترل كردن وجذب وانتقال نيروهاي محوري ۳ -كاهش اصطكاك ۴ -قراردادن محوردريك موقيت مطلوب عامل ها كاهشدهنده طول عمربال برينگ ها ۱-مسائل ومشكلات ناشي ازنصب ۲-عدم نیز محوري ۳-باربيش ازحدروي برينگ ۴-گرماي بيش ازحد ۵-روغن نامناسب ۶-روغنكاري ناقص ۷-مناسب نبودن برينگ براي ان شرايط(طراحي غلط) ۸-كثيف بودن روغن ۹-ارتعاشات بيش ازحدمحور ۱۰-مسائل ناشي ازحمل ونقل ۱۱-جريان هاي الكتريكي مسائلي كه سبب ساز كم شدن فلو میشود: ۱-هواگيري نشدن كامل پمپ ۲-پائين بودن سرعت نمایندگی دوزینگ پمپ sera گرداننده . برای اشخاصی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در آیتم چگونگی به کارگیری از دوزینگ پمپ چیست ، شما شاید می توانید دارای ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر