این مرزو بوم در حوزه محصولات وارداتی از قبیل تجهیزات حمل و نقل و همینطور کالاهای تولیدی کارخانهای بسیار عالی عمل کرده است؛ بهطوری که بخش اعظم کالاهای وارداتی از مرزو بوم عمان در آمریکا، آلمان و هند دیده میشوند. در بیشتر بخشهای مرزو بوم عمان رشتهکوههای بزرگ و سخت گذر حجر که از دشتها و جلگه ها از راس مسندم آغاز میگردد و در امتداد امارت راس الخیمه و فجیره و سلطنت عمان میگذرد تا بیابانها و هامون های «الجو» امتداد یافته است، می پوشاند. کشور قشنگ و پادشاه نشین عمان از قرن 17 میلادی پادشاهی خودکفا و مستقل داشته می باشد و در قرن 19 میلادی تبدیل به یک عدد از قادر ترین کشورها شده بود البته در قرن بیستم میلادی همین سرزمین به تدریج و تحت تأثیر و رخنه و چیرگی پادشاهی بریتانیا ، توان خویش را از دست بخشید و مثل گذشته مستقل نمی باشد ، عمان کلیدی همین که لینک و پیوند گسترده نظامی و سیاسی با آمریکا و بریتانیا دارد ، اما سیاست خارجی آزادانه ای را اختیار کرده و تقریبا کشوری بی طرف به شمار می رود که در چیزی دخالت نمی کند و کلیدی همین که در خاور میانه میباشد ، مملکت بی کناره ای محسوب می شود ، در همین مرز و بوم نیز مانند کشورهای عربی دیگر در زمینه خلیج عجم ، نفت ، منشاء مهم درآمد سرزمین می باشد که آن را میفروشند و علاوه بر نفت ، کشاورزی و ماهیگیری هم از جمله منابع مهم درآمد در این میهن می باشند ، در سال های آخر صنعت گردشگری عمان زیاد ترقی کرده و یکی از دیگر از منابع عالی درآمد در همین مملکت به شمار قیمت هتل های عمان می رود . به جهت این خواسته یک سری توشه سپاهیانی به عمان اعزام کرد که در غایت عمان را تصرف و اصلی فراری دادن امیران آن جا ـ سلیمان و سعید پسران عباد جلندا ـ به عمر حکومت جلندی انتها اعطا کرد و غالب به تحکیم رخنه امویان در عمان گردید. همین هدف جز اصلی تصرف عمان میسر نمیشد. این سپاه پیروز به تصرف عمان و قتل امام اباضی شد. فرمان روا بویهی متوجه شد بصره، مهمترین بندر قلمروش، گزینه تهدید جدی عمانیهاست، زیرا عمانیها آن را رقیب بنادر خویش در خلیج عجم میدیدند. ابن وجیه پس از احاطه بر عمان به فرمانروای خلیج عجم تبدیل شد و از آن جا که بندر بصره یک عدد از مهمترین بنادر خلیج فارس بود و اساسی بنادر عمان رقابت میکرد وی مصمم شد بر بصره مسلط شود تا حیاتی وارد آوردن خساراتی آن بندر را از میدان رقابت بیرون رانده و عمان را به مرکز ثقل خلیج عجم تبدیل کند. در همین دوران ابن وجیه مرده بود و امور عمان در اختیار نافع غلام سیاه او بود. دارای خروج ابوالفرج چنانچه چه ابن نبهان به دولت آل بویه وفادار ماند البته توانمند به در دست گرفتن اوضاع نبود. یکی از وجههای پیشرفت عمان در قالب اجاره خانه است، موقعیت اجاره مسکن در این کشور مضاعف خوب اعلام شده است؛ بهطوری که دولت همین میهن امداد هزینههای نقدی برای کسانی که اهمیت ویزای کار یا این که علم آموزی در عمان وارد شدهاند در لحاظ میگیرد؛ به هر صورت تعرفهای که برای اجاره مسکن در همین مرزوبوم چشم شده تماماً در اختیار گرفتن می شود و همین مسئله نشان می‌دهد که موقعیت مسکن در این مرزو بوم ترقی مهربانی داشته است.

ایندکسر